دانلود کتاب هنر رزم - سون تزو - کتابراه

کتاب هنر رزم ، شامل دستنوشته‌های مردی است به نام سان تزو که تعالیم هنر رزم خود را به رشته تحریر درآورده است. این تعالیم می‌توانند در حوزه جنگاوری به‌کار برده شوند.

خبرگان رهبری انتخابات خبرگان رهبرب گمانه زنی خبرگان مدت زمان خبرگان رهبری