نمازهای مستحبی - توضیح المسائل جامع - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع ...

هشت رکعت نافله ظهر، هشت رکعت نافله عصر، چهار رکعت نافله مغرب، دو رکعت .... مثل نماز جعفر طیّار و بعضی دیگر کیفیّت به خصوص و معیّنی ندارند یعنی تنها دو ...

ارایش پوست آرایش پوست تیره آرایش اقامت ترکیه ای آرایش ترمی پیام نور