ای در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﮑﺘﻪ - نمایندگی رسمی اچ پی HP

Dominique Vivant Denon. : دوﻣﯿﻨﯿﮏ وﯾﻮان. دﻧﻮن ...... ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺰرﮔﯽ را ﭼﻨﮓ زد، ردﯾﺎب را روی آن ﮔﺬاﺷﺖ ... ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮو رﻓﺖ ﺳﻮراخ را ﺑﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﺴﺖ و ﺟﺎی آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد.

linux phone linux pdf editor linux pipe linux pdf viewer