سیزده ماهگی کودک | مام

سیزده ماهگی کودک. در این سن برخی از کودکان قادر به راه رفتن هستند، حتی اگر هنوز قادر به راه رفتن نباشند طبیعی بوده و مشکلی وجود ندارد. بیشتر کودکان قادرند در ...

usaa vk wm 2018 wm