اصل مقاله - پژوهش های نوین در تصمیم گیری

21 ژوئن 2016 ... اﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨـﺪي ﺑـﻪ. ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰار داده. ﮐـﺎوي و. روش. ﺳﻮارا. و وﯾﮑﻮر. ﺑﻪ ...... ﮔﯿﺮي. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ. وزن. دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر. ﻫﺎ ﺑﺎ روش. SWARA. ﺑﻠﻪ. ﺧﯿﺮ ...

thg v chki kd whgpd thg worldwide thg west thg wiki

بدیهی ادغام شده با روش پرسنل با استفاده از روش ... - ResearchGate

انتخاب پرسنل، تصمیم. گیری با معیارهای چندگانه، روش طراحی بدیهی فازی، روش. وزن .... 2013. با ادغام. 1 Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) ...

forgot yahoo password and mobile number changed yahoo forgot my password and security question forgot yahoo password and mobile number forgot yahoo mail password and security question