کاربرد روش مونته سوری در آموزش کودکان کم شنوا - نشریه تعلیم و ...

زﻣﯿﻨﻪ: در. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮه ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮري و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺷﻨﻮا ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: روش آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮري ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را از دﮐﺘﺮﻣﺎرﯾﺎ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺳﻮري داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ...

ساره بیات در ساکن طبقه وسط ساره بیات با ساپورت شباهت ساره بیات وحوا شباهت ساره بیات