محاسبه bmi شاخص توده بدنی | باحساب

برای افراد بالای 19 سال و غیر ورزشکار و غیر معلول روش محاسبه bmi مطابق نسبتی است و درآن وزن برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد برحسب متر میگردد و حاصل ...

کنسرت محمد علیزاده 27 شهریور کنسرت محمد علیزاده 27 شهریور 92 کنسرت محمد علیزاده 29 خرداد کنسرت محمد علیزاده 27 مهر