یکشنبه ی غم انگیز آهنگ ممنوعی که باعث خودکشی افراد زیادی شد ...

Rezso Seress موسیقی دان مجارستانی و خانه به دوشی بود که یک سال پس از آنکه معشوقه اش به خاطر نداری و در به دری ترکش کرد پشت پیانو نشست تا به خواست دوستش ...

رمان ذجه های ویرانی من رمان ذهن خالی از هماپوراصفهانی رمان دبیرستان عشق دانلود رمان