تاثير مصرف مکمل اسيد آمينه شاخه دار (BCAA) بر پروتئين واکنشگر ...

آزمودني ها به 2 گروه (10 نفري) مکمل و کنترل (شبه دارو) به صورت تصادفي تخصيص داده شدند. 30 دقيقه قبل از اجراي آزمون ورزشي به آزمودني ها، اسيدهاي آمينه شاخه دار ...

بازی فوتبال ضربه ایستگاهی بازی فوتبال ضربه ازاد فوتبال طنز فوتبال طبس