روزنه rowzane | » آذر ماجدی – حامی حکومت ایدئولوژیک

اخیرا آذر ماجدی از رهبری حزب حکمتیست ویدئویی ارایه داده در انتقاد از مواضع سیاسی حمید تقوایی. در آنجا آذر ماجدی عقاید ومواضع سیاسی حمید تقوایی را کاملا محکوم ...

بلیط چارتر هواپیما بلیط چارتر قطار بلیط چارتر ارزان بلیط چارتری مشهد